Voorwaarden

 1. Definities
  • uitgever: de al dan niet vertegewoordigde bevoegde uitgever van de website
  • website: de website waar de pagina onderdeel van uitmaakt
  • pagina: elke pagina op de website waarin de uitgever een link naar deze disclaimer heeft opgenomen
  • inhoud: alle content op de pagina waaronder maar niet uitsluitend teksten, foto's, plattegronden, afbeeldingen enz.
  • adverteerder: de al dan niet vertegenwoordigde natuurlijke of rechtspersoon die de advertentie heeft aangemeld
  • gebruik/gebruiken: alle denkbare handelingen
 2. Deze voorwaarden zijn van toepassing op elk gebruik van de website en overeenkomsten met de uitgever. Alle eventuele (algemene) voorwaarden van andere partijen worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Door het gebruik van de website of het aanmelden van een advertentie verklaart u zich akkoord met deze voorwaarden.
 4. De website is een advertentieplatform en probeert kopers en verkopers bij elkaar te brengen. De uitgever en/of de website is/zijn op geen enkele wijze betrokken bij een eventuele overeenkomst tussen kopers en/of verkopers. Als u een geschil hebt met een of meerdere partijen moet u dit zelf oplossen.
 5. Door aanmelding van een woning verklaart adverteerder bevoegd te zijn om de woning te presenteren op de website en geeft toestemming hiervoor.
 6. De aangeleverde informatie en/of materialen mogen geen inbreuk maken op rechten van derden.
 7. De uitgever heeft recht om advertenties zonder opgaaf van reden te weigeren.
 8. De uitgever garandeert niet dat de op de website aangeboden informatie en/of materiaal vrij is van fouten, gebreken, virussen en/of andere malware in welke vorm dan ook.
 9. De website bevat verwijzingen naar websites van derden. De uitgever is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud van de website waar naar wordt verwezen.
 10. De uitgever heeft het recht om deze voorwaarden zonder voorafgaande bekendmaking op ieder moment te wijzigen.
 11. Indien u op enige wijze in strijd handelt met de voorwaarden en/of de wet en/of de goede zeden behoudt de uitgever zich het recht voor een of meerdere van onderstaande punten uit te voeren:
  • u uit te sluiten van elk gebruik van de website
  • rechtsmaatregelen tegen u te nemen
  • schadevergoeding van u te eisen
  • uw advertentie(s) te verwijderen zonder restitutie van de advertentiekosten
  • uw gegevens aan derden te verstrekken zoals Politie, Justitie, rechthebbenden enz.
 12. U vrijwaart de uitgever van alle vorderingen, aanspraken op (schade)vergoedingen enz