Disclaimer

 1. Definities
  • uitgever: de al dan niet vertegewoordigde bevoegde uitgever van de website
  • website: de website waar de pagina onderdeel van uitmaakt
  • pagina: elke pagina op de website waarin de uitgever een link naar deze disclaimer heeft opgenomen
  • u: de natuurlijke of rechtspersoon die de pagina gebruikt
  • inhoud: alle content op de pagina waaronder maar niet uitsluitend teksten, foto's, plattegronden, afbeeldingen enz.
  • adverteerder: de al dan niet vertegenwoordigde natuurlijke of rechtspersoon die de advertentie heeft aangemeld
  • gebruik/gebruiken: alle denkbare handelingen
 2. Deze disclaimer is van toepassing op de pagina.
 3. Door de pagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.
 4. De uitgever kan niet garanderen dat de inhoud correct en/of volledig is.
 5. De uitgever is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van de website of de onmogelijkheid de website te gebruiken.
 6. De uitgever heeft het recht de website op ieder moment te (laten) wijzigen en/of te beƫindigen.
 7. Het is niet toegestaan om gebruik te maken van de website op een manier die op welke wijze dan ook in strijd is met de voorwaarden en/of deze disclaimer en/of de wet en/of de goede zeden. U bent verantwoordelijk voor alle handelingen die u op de website verricht.
 8. De uitgever garandeert niet dat de op de website aangeboden informatie en/of het materiaal vrij is van fouten, gebreken, virussen en/of andere malware in welke vorm dan ook.
 9. U vrijwaart de uitgever van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, schadevergoedingen, veroordelingen enz. inclusief alle bijkomende kosten zoals maar niet uitsluitend de kosten voor rechtsbijstand en alle kosten voor derden gerelateerd aan uw gebruik van de website en/of pagina.